Disponibilitate posturi

Disponibilitate posturi

ANUNȚ
privind organizarea concursului de încadrare pe perioadă nedeterminată a
posturilor de personal contractual deținute cu delegație din cadrul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Pitești

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Pitești scoate la concurs, conform HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, următoarele posturi: 1 post Contabil Șef, 1 post Inginer Șef. 1 post Secretar Științific, 1 post Șef Laborator.

Condiții generale:
a)    are cetățenia Română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în Romania;
b)    cunoaște limba română, scris și vorbit;
c)    are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
d)    are capacitate deplină de exercițiu;
e)    are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f)    îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g)    nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

1 post Contabil Șef I, în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil, contractual, de conducere, perioadă nedeterminată.
Condiții specifice:
- studii superioare în domeniul economic, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
- cunoașterea și aplicarea legislației specifice instituțiilor bugetare;
- vechime î domeniul financiar-contabil, minimum 10 ani;
- abilitați în utilizarea calculatorului și experiență în utilizarea de soft-uri specializate în domeniul contabilității instituțiilor publice și sistemul Electronic de raportare a Situațiilor financiare din Sectorul Public;
- capacitate de lucru în echipă, conștiinciozitate, adaptabilitate și flexibilitate, confidențialitate, colaborare eficientă cu toate structurile ierarhice.

1 post Inginer Șef, în cadrul Bazei Experimentale Vegetale, contractual de conducere, perioadă nedeterminată.
Condiții specifice:
- nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (absolvent al facultății de Agronomie, Agricultură sau Horticultură)
- vechime în muncă _ minim 10 ani;
- vechime în specialitatea studiilor _ minim 10 ani;
- cunoștințe operare calculator;
- capacitate de lucru în echipă, conștiinciozitate, adaptabilitate și flexibilitate, confidențialitate, colaborare eficientă cu toate structurile ierarhice.

1 post Secretar Științific, în cadrul Compartimentului de Cercetare, contractual , de conducere, perioadă nedeterminată.
Condiții specifice:
- nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (absolvent al facultății de Agronomie, Agricultură sau Horticultură)
- vechime în muncă _ minim 10 ani;
- vechime în specialitatea studiilor _ minim 10 ani;
- cunoștințe operare calculator;
- capacitate de lucru în echipă, conștiinciozitate, adaptabilitate și flexibilitate, confidențialitate, colaborare eficientă cu toate structurile ierarhice.

1 post Șef Laborator, în cadrul Compartimentului de Cercetare, contractual , de conducere, perioadă nedeterminată
Condiții specifice:
- nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (absolvent al facultății de Agronomie, Agricultură sau Horticultură)
- vechime în muncă _ minim 10 ani;
- vechime în specialitatea studiilor _ minim 10 ani;
- cunoștințe operare calculator;
- capacitate de lucru în echipa, conștiinciozitate, adaptabilitate și flexibilitate, confidențialitate, colaborare eficientă cu toate structurile ierarhice;
- experiență în proiecte de cercetare ADER.

Dosarul pentru concurs trebuie să conțină următoarele acte:
a)    cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității;
b)    copie act de identitate sau alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c)    copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și al altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitat de unitate;
d)    carnetul de muncă, sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e)    cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f)    adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g)    curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formularul standard stabilit de Ministerul Sănătății. în cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarant admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate ș în original, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele pentru concurs se vor depune la sediul S.C.D.A., în perioada 17.02.2020 - 28.02.2020 - ora 16.00.
02.03.2020 - ora 16.00 - afișare rezultate al selecției dosarelor;
03.03.2020 - ora 16.00 - depunere contestații la selecția dosarelor;
04.03.2020 - ora 16.00 - afișare rezultate contestații la selecția dosarelor;
09.03.2020 - ora 10.00 - proba scrisă;
10.03.2020 - ora 16.00 - afișare rezultate proba scrisă;
11.03.2020 - ora 14.00 - depunere contestații proba scrisă;
12.03.2020 - ora 16.00 - afișare rezultate contestații la proba scrisă;
16.03.2020 - ora 10.00 - interviu;
17.03.2020 - ora 16.00 - afișare rezultate la interviu;
18.03.2020 - ora 14.00 - depunere contestații la interviu;
19.03.2020 - ora 16.00 - afișare rezultate contestații la interviu;
20.03.2020 - ora 16.00 - afișarea rezultatelor finale.

Tematica și bibliografia aferentă fiecărui post menționat mai sus, se regăsesc pe pagina Web a S.C.D.A. Pitești: www.scdapitesti.ro și la sediul unității, Șos. Pitești-Slatina km.5. Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0372 753 083.

Documente ataşate

Document1
Fisier PDF